Curriculum Vitae

 
Sebastian Stach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
+48 32 3689 703 lub 722
Instytut Inżynierii Biomedycznej, ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, woj. śląskie, Polska

O mnie:

Od 2000 roku jestem pracownikiem w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuję na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Instytucie Inżynierii Biomedycznej. W 2005 roku ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Dane bibliometryczne:

 • Ponad 90 opublikowanych prac naukowych w tym 53 w czasopismach wyodrębnionych na liście JCR
 • Współpraca naukowa z ponad 65 ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • Indeks Hirscha: 25 (WoS), 24 (Scopus), 28 (Google Scholar)
 • Liczba cytowań artykułów: 136013971891
 • Sumaryczny współczynnik wpływu (IF): 103,011
 • Średni współczynnik wpływu (IF) na publikację (JCR): 1,944

Strony WWW:

Miejsce pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej, ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, Polska

Stanowisko na uczelni / zaszeregowanie

profesor uczelni / pracownik badawczo-dydaktyczny

Aktualnie pełnione funkcje na uczelni
Dyrektor
Instytutu Inżynierii Biomedycznej2022-nadal

w kadencji 2022-2026

Członek Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2020-nadal

w kadencji 2020-2024

Członek
Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk2022-nadal

w kadencji 2020-2023

Członek Zespołu
ds. Wdrażania Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2019-nadal
Kierownik laboratorium "Conlab"
Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów2014-nadal
Poprzednio pełnione funkcje na uczelni
Dyrektor
Instytutu Inżynierii Biomedycznej2019-2020

w kadencji 2019-2020

Dyrektor
Instytutu Inżynierii Biomedycznej2020-2022

w kadencji 2020-2022

Pełnomocnik
ds. organizacji Instytutu Inżynierii Biomedycznej2019-2019
Członek zespołu
ds. opracowania zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych2019-2019
Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"2016-2019

w kadencji 2017-2019

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach2012-2019
Kierownik Studiów Podyplomowych
2013-2018

„E-zdrowie”

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"2012-2018
Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przedstawiciel młodszych pracowników naukowych2016-2017

funkcja pełniona do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"2015-2016
Dyscypliny w obszarze zainteresowań naukowych
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Wykształcenie oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe
doktor habilitowany nauk technicznych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk2016-2017

Temat rozprawy habilitacyjnej: 

Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Adam Jóźwik - Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz - Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński - Politechnika Wrocławska
doktor nauk technicznych
studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1999-2005

Temat rozprawy doktorskiej: 

Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów

Promotor:

 • prof. dr hab. Jerzy Cybo

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Cwajna - Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Lucjan Pająk - Uniwersytet Śląski
magister techniki
jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka1994-1999

Temat pracy magisterskiej:

Fraktalny opis struktury pasmowej

Promotor:

 • dr Jerzy Chmiela

Recenzent:

 • prof. dr hab. Jerzy Cybo
technik elektronik
Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne1989-1994
Przebieg pracy zawodowej
profesor uczelni
Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach2019-nadal
adiunkt
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach2009-2019
adiunkt
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach2006-2009
asystent
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach2000-2006
Udział w zespołach eksperckich
Członek Zespołu ds. opracowania nowego kierunku studiów "Mechatronika"
Katedra Materiałoznawstwa / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2008-2009

Celem prac zespołu było opracowanie programu studiów dla nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia zostały uruchomione w 2011 roku).

Zastępca kierownika Zespołu ds. opracowania programu kształcenia dla istniejącego kierunku inżynierskiego "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2011-2013

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach.

Członek Zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia dla prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunków i poziomów studiów
Uniwersytet Śląski w Katowicach2012-2012

Celem prac zespołu była merytoryczna weryfikacja i zaopiniowanie 16 kierunków studiów w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim (zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji). Zespół opiniował: zgodność efektów kierunkowych z efektami dla obszaru(ów), do których się odnoszą; spójność merytoryczną efektów kształcenia (koncepcji studiów); proporcje efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zapewnienia realizacji efektów kształcenia kierunku w ramach modułów (na podstawie tabeli pokrycia efektów).

Przedstawiciel Instytutu Informatyki w Radzie Programowej Centrum Kształcenia na Odległość
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2012-2019

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju CKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach CKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

Członek Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach2013-2016

Zadaniem zespołu było między innymi: opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów na poziomie I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych; dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim; opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności.

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2013-2018

Zespół powołany do realizacji szczegółowych zadań związanych z weryfikacją osiągniętych efektów kształcenia oraz doskonaleniem programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2013-2019
Członek komisji ds. studiów podyplomowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach2014-2016

Komisja była organem pomocniczym Rektora, a jej zadaniem była troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności: współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim oraz promocji studiów podyplomowych; tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego regulujących funkcjonowanie studiów podyplomowych; podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia.

Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria biomedyczna
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2015-2019

Rada Programowa jest kolegialnym ciałem składającym się z przedstawicieli biznesu, wspierającym pracowników Instytutu Informatyki w zakresie przygotowania i realizacji programów kształcenia dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2015-2015

Celem prac zespołu było opracowanie Raportu Samooceny na wniosek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, współautor Raportu Samooceny.

Członek zespołu ds. opracowania nowego programu kształcenia dla II stopnia kierunku studiów "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach2015-2016

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim, kierownik zespołu i autor większości dokumentacji, studia zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
 1. 2006, Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą
 2. 2009, Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność dydaktyczną i organizacyjną
 3. 2013, Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność dydaktyczną w szczególności za podręczniki akademickie: "Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość" i "Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie"
 4. 2014, Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą
 5. 2015, Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
 6. 2016, Uznanie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego
 7. 2017, Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą
 8. 2018, Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą
 9. 2019, Nagroda Zespołowa III Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność dydaktyczną
Redakcja czasopism, edytor zadania
Rada redakcyjna sekcji
MDPI / Materials2020-nadal
Edytor zadania
MDPI / Materials2020-nadal
Edytor zadania
MDPI / Materials2020-nadal
Edytor zadania
HINDAWI / Advances in Materials Science and Engineering2020-nadal
Recenzent prac naukowych w czasopismach
 • Advances in Materials Science and Engineering
 • Applied Surface Science
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Composites Part B
 • Computers & Geosciences
 • Journal of Advanced Research
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Mathematics and Computers in Simulation
 • Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Surface Review and Letters
Udział w towarzystwach, komisjach i radach naukowych
PTIB
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej2018-nadal
SILGIS
Stowarzyszenie SILGIS2014-2020
TPO
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów2012-nadal
PTSt
Polskie Towarzystwo Stereologiczne2005-nadal
Wykaz projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych
współwykonawca
Wpływ czynników strukturalnych na właściwości ceramiki sialonowej w ujęciu metod materiałografii i fraktografii ilościowej2004-2006

4T08D 01822

kierownik projektu i wykonawca podtematu
Rozwój metod ilościowego opisu mikrostruktury i powierzchni materiałów, Podtemat: Komplementarne zastosowanie parametrów multifraktalnych, transformaty falkowej i perkolacji w opisie powierzchni przełomu materiału2009-2009

BW-08-0500-017-09

kierownik i główny wykonawca
Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy laserowy mikroskop konfokalny2010-2012

599/FNITP/160/2010

wykonawca podtematu
Computational modelling of biomechanics in the musculoskeletal system: tissues, replacements and regeneration, Podtemat: Modelling fracture processes in orthopaedic implants2011-2014

Projekt międzynarodowy

wykonawca badań
Opracowanie nowych gatunków supergruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel2012-2013

N507 222240 - Politechnika Śląska

współwykonawca
Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis2012-2014

Malaysia financial support under 1001/PFIZIK/843088 grant

współwykonawca
Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation2013-2014

Research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (Project no. 172003)

współwykonawca
Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces2012-2014

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/30.0021 “Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice”

współwykonawca
Micromorphology characterization of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex2013-2014

The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca
AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlNepilayers on sapphire substrates2013-2014

Financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca
Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative2014-2015

The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca
Surface roughness and morphology of dental nanocompositespolished by four different procedures evaluated by a multifractalapproach2014-2015

Research realized in the frameworks of the projects: TR 035020 and III-45006 financed bythe Ministry of Education, Science and Technological Developmentof Republic of Serbia

współwykonawca
Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering2014-2015

Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca
Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton2013-2015

This study was partially supported by the Grant of Polish Ministry of Science and Education N-N-402-471337, NCN (2011-2013) No 2011/01/N/NZ5/00919

współwykonawca
Epitaxy of silicon carbide on silicon: Micromorphological analysis of growth surface evolution2014-2015

Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/ 02.0068, by project Sensor, Information and communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Visegrad Fund. As well as State assignments no. 2560 and no. 16.1103.2014K

Współpraca z ośrodkami naukowymi
 1. "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, 8 Victor Babes St., 400012, Cluj-Napoca, Romania
 2. "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Specialties and Medical Imaging, Discipline of Ophthalmology, 8 Victor Babeş St., 400012, Cluj-Napoca, Romania
 3. AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Nuclear Energy, al. Mickiewicza, Krakow, Poland
 4. AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Department of Medical Physics and Biophysics, al. Mickiewicza, Krakow, Poland
 5. Alzahra University, Department of Physics, Tehran, Iran
 6. Arak University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Arak, Iran
 7. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Physics Department, Technická 8, 616 00 , Brno, Czech Republic
 8. Center of Research and Technological Development in Electrochemistry (CIDETEQ), Parque Tecnológico Sanfandila, Pedro Escobedo, 76703, Santiago de Querétaro, Mexico
 9. Ciudad Universitaria Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Chemistry Center ICUAP, 72530, Puebla, Mexico
 10. Dagestan State University, Faculty of Physics, st. M. Gadjieva 43-a, 367015, Makhachkala, Dagestan Republic, Russia
 11. Dental Polyclinic, Perkovceva 3, 10 000 , Zagreb, Croatia
 12. Department of Mathematics and Informatics, University of Palermo, Via Archirafi 34, 90123, Palermo, Italy
 13. Guru Nanak Dev University, Department of Physics, Material Science Research Laboratory, Amritsar, 143005, Punjab, India
 14. Institut "Rudjer Boskovic", Bijenicka Cesta 54, 10000, Zagreb, Croatia
 15. Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), 1650 Boulevard Lionel-Boulet, QC J3X 1P7, Varennes, Canada
 16. Islamic Azad University, Arak Branch, Young Researchers and Elite Club, Arak, Iran
 17. Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Department of Physics, Kermanshah, Iran
 18. Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Young Researchers and Elite Club, Kermanshah, Iran
 19. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Department of Physics, Tehran, Iran
 20. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Plasma Physics Research Center , P.O. Box 14665-678, Tehran, Iran
 21. Islamic Azad University, West Tehran Branch, Department of Physics, Tehran, Iran
 22. Islamic Azad University, West Tehran Branch, Young Researchers and Elite Club, Tehran, Iran
 23. Istituto Italiano di Tecnologia, Nanophysics Department, Scanning Probe Microscopy Lab, Via Morego 30, I-16163, Genova, Italy
 24. Jagiellonian University, Collegium Medicum, Department of Internal Medicine and Gerontology, ul. Sniadeckich, Krakow, Poland
 25. Malayer University, Faculty of Science, Department of Physics, Malayer, Iran
 26. Medical University, Faculty of Pharmacy, Department of Organic Chemistry, Sofia, Bulgaria
 27. Nano Mabna Iranian Inc., P O Box 1676664116, Tehran, Iran
 28. Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Physics and Accelerators Research School, Tehran, Iran
 29. Payame Noor University (PNU), Department of Physics, Tehran, Iran
 30. Payame Noor University, Department of Physics, P.O. Box 19395-4697, Tehran, Iran
 31. Razi University, Faculty of Science, Department of Physics, Kermanshah, Iran
 32. Razi University, Nano Science and Technology Research Center, Kermanshah, Iran
 33. SICLAB Limited Liability Company, st. M. Yaragskogo 75, 367030, Makhachkala, Dagestan Republic, Russia
 34. Silesian University of Technology, Faculty of Materials Engineering and Metallurgy, Department of Materials Science, Krasińskiego 8, 40-019, Katowice, Poland
 35. Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Automotive Engineering and Transportation, Discipline of Descriptive Geometry and Engineering Graphics, 103-105 B-dul Muncii St., 400641, Cluj-Napoca, Romania
 36. Technical University of Cluj-Napoca, The Directorate of Research, Development and Innovation Management (DMCDI), Constantin Daicoviviu Street, no. 15, 400020, Cluj-Napoca, Romania
 37. Univeristy of Silesia, Faculty of Computer Science and Materials Science, Department of Materials Science, Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Śnieżna 2, 41-200, Sosnowiec, Poland
 38. Univeristy of Silesia, Faculty of Computer Science and Materials Science, Institute of Informatics, Department of Biomedical Computer Systems, Będzińska 39, 41-200, Sosnowiec, Poland
 39. "Universidad Aut´onoma de Nuevo Le´on (UANL), Facultad de Ciencias F´ısico Matem´aticas (FCFM), Av. Universidad s/n, San Nicol´as de los Garza, Nuevo Le´on, Mexico"
 40. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Ciencias Fı´sico Matematicas, Av. Pedro de Alba s/n, San Nicola´s de los Garza, , 66455, Nuevo Leo´n, Mexico
 41. Universiti Sains Malaysia, School of Physics, Nano-Optoelectronics Research and Technology Laboratory, 11800, Penang, Malaysia
 42. University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Mike Alasa 12-14, 11001, Belgrade, Serbia
 43. University of Bu Ali Sina, Department of Physics, P.O. Box 65174, Hamedan, Iran
 44. University of Craiova, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, Calea Bucureşti St., no. 165, 200585, Craiova, Dolj, Romania
 45. University of Hradec Kralove, Department of Physics, Rokitansk eho 62, 500-03, Hradec Kralove, Czech Republic
 46. University of Miami, College of Engineering, Biomedical Atomic Force Microscopy Laboratory, McArthur Annex Room 170A, 1251 Memorial Drive, FL 33146, Coral Gables, USA
 47. University of Milano Bicocca, Department of Materials Science and COMiB Research Center, Milano, Italy
 48. University of Milano Bicocca, Department of Materials Science, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 20125, Milano, Italy
 49. University of Namur, Research Centre in Physics of Matter and Radiation (PMR), LISE Laboratory, B-5000, Namur, Belgium
 50. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Restorative Dentistry and Endodontics, Clinic of Dentistry of Vojvodina, Hajduk Veljkova 3, 21000, Novi Sad, Serbia
 51. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Restorative Dentistry and Endodontics, Clinic of Dentistry of Vojvodina, School of Dentistry, Novi Sad, Serbia
 52. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, School of Dentistry, Hajduk Veljkova 3, 21000, Novi Sad, Serbia
 53. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Trg Dositeja Obradovi´ca 6, 21000, Novi Sad, Serbia
 54. University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology and Centre for Material Science, Department of General and Inorganic Chemistry, Studentská 573, 532 10, Pardubice II, Czech Republic"
 55. University of Raparin, Department of Physics, College of Science, Iraq
 56. University of Silesia in Katowice, Faculty of Science and Technology, August Chełkowski Institute of Physics, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500, Chorzów, Poland
 57. University of Silesia in Katowice, Faculty of Science and Technology, Institute of Biomedical Engineering, Będzińska 39, 41-200, Sosnowiec, Poland
 58. University of Silesia in Katowice, Faculty of Science and Technology, Institute of Materials Engineering, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500, Chorzów, Poland
 59. University of Silesia, Faculty of Computer Science and Materials Science, Institute of Materials Science, 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500, Chorzów, Poland
 60. University of Sofia, Faculty of Chemistry and Pharmacy, Department of Inorganic Chemistry, Sofia, Bulgaria
 61. University of Sofia, Faculty of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry, Sofia, Bulgaria
 62. University of Thi-Qar, Physics Department, Science College, Nassiriya Nanotechnology Research Laboratory (NNRL), 00964, Nassiriya, Iraq
 63. University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Aleja narodnih heroja 3, 44000, Sisak, Croatia
 64. University of Zagreb, School of Dental Medicine, Gunduliceva 5, 10000 , Zagreb, Croatia
 65. Vacuum Technology Group, ACECR - Sharif Branch, Tehran, Iran
 66. Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland
 67. Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland
Wybrane publikacje
 1. Ţălu, Ş., Stach, S., Lainović, T., Blažić, L., Characterization of spatial patterns of dental restorative nanocomposites, (2019) Microscopy Research and Technique, 82 (7), pp. 1215-1223, DOI: 10.1002/jemt.23270
 2. Dercz, G., Matuła, I., Maszybrocka, J., Zubko, M., Barczyk, J., Pająk, L., Stach, S., Effect of milling time and presence of Sn on the microstructure and porosity of sintered Ti-10Ta-8Mo and Ti-10Ta-8Mo-3Sn alloys, (2019) Journal of Alloys and Compounds, pp. 232-247, DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.287
 3. Ţălu, Ş., Stach, S., Abdolghaderi, S., The effects of deposition time on the nanoscale patterns of Ag/DLC nanocomposite synthesized by RF-PECVD, (2019) Microscopy Research and Technique, 82 (5), pp. 572-579, DOI: 10.1002/jemt.23203
 4. Dejam, L., Solaymani, S., Achour, A., Stach, S., Ţălu, Ş., Nezafat, N.B., Dalouji, V., Shokri, A.A., Ghaderi, A., Correlation between surface topography, optical band gaps and crystalline properties of engineered AZO and CAZO thin films, (2019) Chemical Physics Letters, pp. 78-90, DOI: 10.1016/j.cplett.2019.01.042
 5. Stach, S., Ţălu, Ş., Głuchaczka, A., Siek, P., Zając, J., Tavazzi, S., Microscopic investigations of surface texture of siloxane-hydrogel contact lenses, (2019) Polymer Engineering and Science, 59 (s2), pp. E442-E451, DOI: 10.1002/pen.25080
 6. Płatek, M., Sapota, W., Stach, S., Wróbel, Z., Reconstruction of gigapixel stereometric maps of ceramic surfaces, (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 762, pp. 101-110, DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_9
 7. Stach, S., Kȩdzia, O., Garczyk, Z., Wróbel, Z., Modelling the degree of porosity of the ceramic surface intended for implants, (2019) Biomedizinische Technik, 64 (2), pp. 215-223, DOI: 10.1515/bmt-2017-0169
 8. Garczyk, Ż., Stach, S., Tălu, Ş., Dinara, S., Wróbel, Z., Segmentation of three-dimensional images of the butterfly wing surface, (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 762, pp. 111-121, DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_10
 9. Rashid, D., Stach, S., Ţălu, Ş., Sobola, D., Méndez-Albores, A., Córdova, G.T., Grmela, L., Stereometric Analysis of Effects of Heat Stressing on Micromorphology of Si Single Crystals, (2019) Silicon, DOI: 10.1007/s12633-019-0085-4
 10. Kubisztal, J., Kubisztal, M., Stach, S., Haneczok, G., Corrosion resistance of anodic coatings studied by scanning microscopy and electrochemical methods, (2018) Surface and Coatings Technology, 350, pp. 419-427, DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.07.032
 11. Konsek, D., Stach, S., Ţălu, Ş., Naderi, S., Arman, A., Correlation Between 3-D Surface Topography and Different Deposition Times of Engineered Ni@a-C:H Thin Films, (2018) Silicon, 10 (5), pp. 2141-2151, DOI: 10.1007/s12633-017-9743-6
 12. Smagoń, K., Stach, S., Ţălu, Ş., Arman, A., Achour, A., Luna, C., Ghobadi, N., Mardani, M., Hafezi, F., Ahmadpourian, A., Ganji, M., Grayeli Korpi, A., Studies of the micromorphology of sputtered TiN thin films by autocorrelation techniques, (2017) European Physical Journal Plus, 132 (12), art. no. 520, DOI: 10.1140/epjp/i2017-11801-5
 13. Solaymani, S., Ghaderi, A., Dejam, L., Garczyk, Ż., Sapota, W., Stach, S., Dalouji, V., Luna, C., Elahi, S.M., Elahi, S.H., Correlation between the multifractal structure, crystalline and photoluminescence properties of engineered CZO thin films, (2017) International Journal of Hydrogen Energy, 42 (20), pp. 14205-14219, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.04.045
 14. Stach, S., Ţălu, Ş., Trabattoni, S., Tavazzi, S., Głuchaczka, A., Siek, P., Zając, J., Giovanzana, S., Morphological Properties of Siloxane-Hydrogel Contact Lens Surfaces, (2017) Current Eye Research, 42 (4), pp. 498-505, DOI: 10.1080/02713683.2016.1217546
 15. Ţălu, Ş., Stach, S., Călugăru, D.M., Lupaşcu, C.A., Nicoară, S.D., Analysis of normal human retinal vascular network architecture using multifractal geometry, (2017) International Journal of Ophthalmology, 10 (3), pp. 434-438, DOI: 10.18240/ijo.2017.03.17
 16. Stach, S., Sapota, W., Ţălu, Ş., Ahmadpourian, A., Luna, C., Ghobadi, N., Arman, A., Ganji, M. 3-D surface stereometry studies of sputtered TiN thin films obtained at different substrate temperatures, (2017) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28 (2), pp. 2113-2122, DOI: 10.1007/s10854-016-5774-9
 17. Ţălu, Ş., Luna, C., Ahmadpourian, A., Achour, A., Arman, A., Naderi, S., Ghobadi, N., Stach, S., Safibonab, B., Micromorphology and fractal analysis of nickel–carbon composite thin films, (2016) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 27 (11), pp. 11425-11431, DOI: 10.1007/s10854-016-5268-9
 18. Stach, S., Sapota, W., Wróbel, Z., Ţălu, Ş., Assessment of possibilities of ceramic biomaterial fracture surface reconstruction using laser confocal microscopy and long working distance objective lenses, (2016) Microscopy Research and Technique, 79 (5), pp. 385-392, DOI: 10.1002/jemt.22641
 19. Ţălu, Ş., Stach, S., Kaczmarska, M., Fornal, M., Grodzicki, T., Pohorecki, W., Burda, K., Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton, (2016) Journal of Microscopy, 262 (1), pp. 59-72, DOI: 10.1111/jmi.12342
 20. Ţălu, Ş., Stach, S., Raoufi, D., Hosseinpanahi, F., Film thickness effect on fractality of tin-doped In<inf>2</inf>O<inf>3</inf> thin films, (2015) Electronic Materials Letters, 11 (5), pp. 749-757, DOI: 10.1007/s13391-015-4280-1
 21. Ţəlu, S., Stach, S., Valedbagi, S., Bavadi, R., Elahi, S.M., Ţəlu, M., Multifractal characteristics of titanium nitride thin films, (2015) Materials Science- Poland, 33 (3), pp. 541-548, DOI: 10.1515/msp-2015-0086
 22. Ţălu, S., Stach, S., Klaić, B., Mišić, T., Malina, J., Čelebić, A., Morphology of Co-Cr-Mo dental alloy surfaces polished by three different mechanical procedures, (2015) Microscopy Research and Technique, 78 (9), pp. 831-839, DOI: 10.1002/jemt.22547
 23. Stach, S., Garczyk, Z., Təlu, S., Solaymani, S., Ghaderi, A., Moradian, R., Nezafat, N.B., Elahi, S.M., Gholamali, H., Stereometric Parameters of the Cu/Fe NPs Thin Films, (2015) Journal of Physical Chemistry C, 119 (31), pp. 17887-17898, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b04676
 24. Hoła, J., Sadowski, L., Reiner, J., Stach, S., Usefulness of 3D surface roughness parameters for nondestructive evaluation of pull-off adhesion of concrete layers, (2015) Construction and Building Materials, 84, pp. 111-120, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.03.014
 25. Ţəlu, S., Stach, S., Ghodselahi, T., Ghaderi, A., Solaymani, S., Boochani, A., Garczyk, Z, Topographic characterization of Cu-Ni NPs @ a-C:H films by AFM and multifractal analysis, (2015) Journal of Physical Chemistry B, 119 (17), pp. 5662-5670, DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b00042
 26. Ţəlu, S., Stach, S., Solaymani, S., Moradian, R., Ghaderi, A., Hantehzadeh, M.R., Elahi, S.M., Garczyk, Z., Izadyar, S., Multifractal spectra of atomic force microscope images of Cu/Fe nanoparticles based films thickness, (2015) Journal of Electroanalytical Chemistry, 749, pp. 31-41, DOI: 10.1016/j.jelechem.2015.04.009
 27. Ţălu, Ş., Stach, S., Sueiras, V., Ziebarth, N.M., Fractal Analysis of AFM Images of the Surface of Bowman’s Membrane of the Human Cornea, (2015) Annals of Biomedical Engineering, 43 (4), pp. 906-916, DOI: 10.1007/s10439-014-1140-3
 28. Ţəlu, S., Stach, S., Valedbagi, S., Elahi, S.M., Bavadi, R., Surface morphology of titanium nitride thin films synthesized by DC reactive magnetron sputtering, (2015) Materials Science-Poland, 33 (1), pp. 137-143, DOI: 10.1515/msp-2015-0010
 29. Stach, S., Dallaeva, D., ŢAlu, S., Kaspar, P., Tománek, P., Giovanzana, S., Grmela, L., Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering, (2015) Materials Science- Poland, 33 (1), pp. 175-184, DOI: 10.1515/msp-2015-0036
 30. Ţəlu, Ş., Stach, S., Lainović, T., Vilotić, M., Blažić, L., Alb, S.F., Kakaš, D., Surface roughness and morphology of dental nanocomposites polished by four different procedures evaluated by a multifractal approach, (2015) Applied Surface Science, 330, pp. 20-29, DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.12.120
 31. Ţəlu, Ş., Stach, S., Alb, S.F., Salerno, M., Multifractal characterization of a dental restorative composite after air-polishing, (2015) Chaos, Solitons and Fractals, 71, pp. 7-13, DOI: 10.1016/j.chaos.2014.11.009
 32. Elenkova, D., Zaharieva, J., Getsova, M., Manolov, I., Milanova, M., Stach, S., Ţălu, Ş., Morphology and Optical Properties of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium(III) Complex with a Biscoumarin Derivative, (2015) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 20 (1), pp. 42-56, DOI: 10.1080/1023666X.2014.955400
 33. Dallaeva, D., Ţǎlu, Ş., Stach, S., Škarvada, P., Tománek, P., Grmela, L., AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlN epilayers on sapphire substrates, (2014) Applied Surface Science, 312, pp. 81-86, DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.05.086
 34. Stach, S., Modelling fracture processes in orthopaedic implants, (2014) Computational Modelling of Biomechanics and Biotribology in the Musculoskeletal System: Biomaterials and Tissues, pp. 331-368, DOI: 10.1533/9780857096739.3.331
 35. Ţǎlu, S., Marković, Z., Stach, S., Todorović Marković, B., Ţǎlu, M., Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation, (2014) Applied Surface Science, 289, pp. 97-106, DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.10.114
 36. Ţǎlu, S., Stach, S., Multifractal characterization of unworn hydrogel contact lens surfaces, (2014) Polymer Engineering and Science, 54 (5), pp. 1066-1080, DOI: 10.1002/pen.23650
 37. Stach, S., Lamza, A., Wróbel, Z., 3D image multifractal analysis and pore detection on a stereometric measurement file of a ceramic coating, 2014) Journal of the European Ceramic Society, 34 (14), pp. 3427-3432, DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2014.04.008
 38. Ţǎlu, S., Stach, S., Méndez, A., Trejo, G., Ţǎlu, M., Multifractal characterization of nanostructure surfaces of electrodeposited Ni-CP coatings, (2014) Journal of the Electrochemical Society, 161 (1), pp. D44-D47, DOI: 10.1149/2.039401jes
 39. Ţəlu, S., Stach, S., Ikram, M., Pathak, D., Wagner, T., Nunzi, J.-M., Surface roughness characterization of ZnO: TiO<inf>2</inf>-organic blended solar cells layers by atomic force microscopy and fractal analysis, (2014) International Journal of Nanoscience, 13 (3), art. no. 1450020, DOI: 10.1142/S0219581X14500203
 40. Ţălu, Ş., Stach, S., Zaharieva, J., Getsova, M., Elenkova, D., Milanova, M., Micromorphology Characterization of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium(III) Complex, (2014) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19 (7), pp. 648-660, DOI: 10.1080/1023666X.2014.953749
 41. Ţǎlu, Ş., Stach, S., Zaharieva, J., Milanova, M., Todorovsky, D., Giovanzana, S., Surface Roughness Characterization of Poly(methylmethacrylate) Films with Immobilized Eu(III) β-Diketonates by Fractal Analysis, (2014) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19 (5), pp. 404-421, DOI: 10.1080/1023666X.2014.904149
 42. Ţǎlu, Ş., Ghazai, A.J., Stach, S., Hassan, A., Hassan, Z., Ţǎlu, M., Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n-Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis, (2014) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (1), pp. 466-477, DOI: 10.1007/s10854-013-1611-6
 43. Ţǎlu, S., Stach, S., Mahajan, A., Pathak, D., Wagner, T., Kumar, A., Bedi, R.K., Multifractal analysis of drop-casted copper (II) tetrasulfophthalocyanine film surfaces on the indium tin oxide substrates, (2014) Surface and Interface Analysis, 46 (6), pp. 393-398, DOI: 10.1002/sia.5492
 44. Ţǎlu, Ş., Stach, S., Mahajan, A., Pathak, D., Wagner, T., Kumar, A., Bedi, R.K., Ţǎlu, M., Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces, (2014) Electronic Materials Letters, 10 (4), pp. 719-730, DOI: 10.1007/s13391-013-3270-4
 45. Stach, S., Comparative studies of fracture surfaces of a biomaterial with the use of a profilographometerand confocal microscope, (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 271-275, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.271
 46. Stach, S., The simulation and modelling of the crack path of biomaterials, (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 141-144, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.141
 47. Stach, S., New methods of EDC and 3DMST fractal analysis in the examination of biomaterial surface fractures, (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 276-281, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.276
 48. Stach, S., Wrobel, Z., Methodology of examining fracture surfaces of biomaterials by means of modelling and multifractal analysis, (2010) Advances in ,Intelligent and Soft Computing, 69, pp. 431-438, DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9_43
 49. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J., Properties of sialon ceramics evaluated by means of multifractal, surface stereometry and quantitative fractography techniques, (2009) Materials Characterization, 60 (10), pp. 1151-1157, DOI: 10.1016/j.matchar.2009.02.013
 50. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J., Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fractures by the multifractal method, (2009) Key Engineering Materials, 409, pp. 394-401, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.409.394
 51. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J., Fracture surface development coefficient and sialon ceramics' bending strength, (2009) Key Engineering Materials, 409, pp. 279-282, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.409.279
 52. Stach, S., Cybo, J., Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of a fracture surface: Assumptions, (2006) Materials Characterization, 56 (4-5 SPEC. ISS.), pp. 449-453, DOI: 10.1016/j.matchar.2006.01.009
 53. Stach, S., Roskosz, S., Cwajna, J., Cybo, J., Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of fracture surfaces: Application to fractures of sintered carbides, (2006) Materials Characterization, 56 (4-5 SPEC. ISS.), pp. 429-435, DOI: 10.1016/j.matchar.2006.01.007
 54. Stach, S., Cwajna, J., Roskosz, S., Cybo, J., Multifractal description of fracture morphology: Quasi-3D analysis of fracture surface, (2005) Materials Science- Poland, 23 (2), pp. 567-575
 55. Stach, S., Cybo, J., Cwajna, J., Roskosz, S., Multifractal description of fracture morphology. Full 3D analysis of a fracture surface, (2005) Materials Science-Poland, 23 (2), pp. 577-584
 56. Stach, S., Cybo, J., Multifractal description of fracture morphology: Theoretical basis, (2003) Materials Characterization, 51 (1), pp. 79-86, DOI: 10.1016/j.matchar.2003.10.002
 57. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J., Multifractal description of fracture morphology: Investigation of the fractures of sintered carbides, (2003) Materials Characterization, 51 (1), pp. 87-93, DOI: 10.1016/j.matchar.2003.10.003
 58. Stach, S., Cybo, J., Chmiela, J., Fracture surface - Fractal or multifractal?, (2001) Materials Characterization, 46 (2-3), pp. 163-167, DOI: 10.1016/S1044-5803(01)00119-X