Curriculum Vitae

Sebastian Stach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od 2000 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Obecnie pracuję w Instytucie Informatyki w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych. W roku 2005 ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Miejsce pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, Polska

Stanowisko na uczelni / zaszeregowanie

adiunkt / pracownik naukowo-dydaktyczny

Pełnione funkcje na uczelni

2015 - 2016

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 6
WWW: http://ii.us.edu.pl/
e-mail: sekretariatii@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 3689 703

2016 - 2020

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 6
WWW: http://ii.us.edu.pl/
e-mail: sekretariatii@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 3689 703

2016 - 2017

Senator Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przedstawiciel młodszych pracowników naukowych

funkcja pełniona do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

2013 - nadal

Kierownik Studiów Podyplomowych
„E-zdrowie”

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 022
WWW: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-e-zdrowie
e-mail: ezdrowie@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 3689 722

2012 - nadal

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

2012 - nadal

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

2014 - nadal

Kierownik laboratorium "Conlab"
Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 022
WWW: http://laboratoria.us.edu.pl/lab/index?lab=1113
e-mail: conlab@us.edu.pl
tel./faks: +48 32 3689 722

Dyscypliny w obszarze zainteresowań naukowych
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
Wykształcenie oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2016 - 2017

doktor habilitowany nauk technicznych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Temat rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM
Recenzenci: prof. Adam Jóźwik – Uniwersytet Łódzki, prof. Ewaryst Tkacz – Politechnika Śląska, prof. Marek Kurzyński – Politechnika Wrocławska

1999 - 2005

doktor nauk technicznych
studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Cybo
Recenzenci: prof dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. dr hab. Lucjan Pająk

1994 - 1999

magister techniki
jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka

Temat pracy magisterskiej: Fraktalny opis struktury pasmowej
Promotor: dr Jerzy Chmiela
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Cybo

1989 - 1994

technik elektronik
Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne
Przebieg pracy zawodowej

2009 - nadal

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
adiunkt

2006 - 2009

Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
adiunkt

2000 - 2006

Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
asystent
Dane bibliometryczne dorobku naukowego
 • 70 opublikowanych prac naukowych w tym ponad 45 w czasopismach wyodrębnionych na liście A MNiSW
 • Współpraca naukowa z 50 ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • Indeks Hircha: 16
 • Liczba cytowań artykułów (bez autocytowań): 490 (355)
 • Sumaryczny współczynnik wpływu (IF): 83,8
 • Średni współczynnik wpływu (IF) na publikację: 2,1
Udział w zespołach eksperckich

2008 - 2009

Członek Zespołu ds. opracowania nowego kierunku studiów "Mechatronika"
Katedra Materiałoznawstwa / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie programu studiów dla nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia zostały uruchomione w 2011 roku).

2011 - 2013

Zastępca kierownika Zespołu ds. opracowania programu kształcenia dla istniejącego kierunku inżynierskiego "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach.

2012 - 2012

Członek Zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia dla prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunków i poziomów studiów
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu była merytoryczna weryfikacja i zaopiniowanie 16 kierunków studiów w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim (zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji). Zespół opiniował: zgodność efektów kierunkowych z efektami dla obszaru(ów), do których się odnoszą; spójność merytoryczną efektów kształcenia (koncepcji studiów); proporcje efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zapewnienia realizacji efektów kształcenia kierunku w ramach modułów (na podstawie tabeli pokrycia efektów).

2012 - nadal

Przedstawiciel Instytutu Informatyki w Radzie Programowej Centrum Kształcenia na Odległość
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju CKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach CKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

2013 - 2016

Członek Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zadaniem zespołu było między innymi: opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów na poziomie I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych; dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim; opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności.

2013 - nadal

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zespół powołany do realizacji szczegółowych zadań związanych z weryfikacją osiągniętych efektów kształcenia oraz doskonaleniem programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

2013 - nadal

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

2014 - 2016

Członek komisji ds. studiów podyplomowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komisja była organem pomocniczym Rektora, a jej zadaniem była troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności: współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim oraz promocji studiów podyplomowych; tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego regulujących funkcjonowanie studiów podyplomowych; podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia.

2015 - nadal

Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria biomedyczna
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rada Programowa jest kolegialnym ciałem składającym się z przedstawicieli biznesu, wspierającym pracowników Instytutu Informatyki w zakresie przygotowania i realizacji programów kształcenia dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

2015 - nadal

Członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie Raportu Samooceny na wniosek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, współautor Raportu Samooceny.

2015 - 2016

Członek zespołu ds. opracowania nowego programu kształcenia dla II stopnia kierunku studiów "Inżynieria biomedyczna"
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim, kierownik zespołu i autor większości dokumentacji, studia zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

2006

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą

2009

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2013

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w szczególności za podręczniki akademickie: "Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość" i "Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie"
za działalność dydaktyczną

2014

Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą

2015

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

2016

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność dydaktyczną

2017

Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą
Recenzent prac naukowych w czasopismach
 • Advances in Materials Science and Engineering
 • Applied Surface Science
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Composites Part B
 • Computers & Geosciences
 • Journal of Advanced Research
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Mathematics and Computers in Simulation
 • Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Surface Review and Letters
Udział w towarzystwach, komisjach i radach naukowych

2005 - nadal

Polskie Towarzystwo Stereologiczne
PTSt

2012 - nadal

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
TPO

2014 - nadal

Stowarzyszenie SILGIS
SILGIS
Wykaz projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych

2004 - 2006

Wpływ czynników strukturalnych na właściwości ceramiki sialonowej w ujęciu metod materiałografii i fraktografii ilościowej
4T08D 01822

współwykonawca

2009

Rozwój metod ilościowego opisu mikrostruktury i powierzchni materiałów, Podtemat: Komplementarne zastosowanie parametrów multifraktalnych, transformaty falkowej i perkolacji w opisie powierzchni przełomu materiału
BW-08-0500-017-09

kierownik projektu i wykonawca podtematu

2010 - 2012

Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy laserowy mikroskop konfokalny
599/FNITP/160/2010

kierownik i główny wykonawca

2011 - 2014

Computational modelling of biomechanics in the musculoskeletal system: tissues, replacements and regeneration, Podtemat: Modelling fracture processes in orthopaedic implants
Projekt międzynarodowy

wykonawca podtematu

2012 - 2013

Opracowanie nowych gatunków supergruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel
N507 222240 - Politechnika Śląska

wykonawca badań

2012 - 2014

Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis
Malaysia financial support under 1001/PFIZIK/843088 grant

współwykonawca

2013 - 2014

Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation
Research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (Project no. 172003)

współwykonawca

2012 - 2014

Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/30.0021 “Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice”

współwykonawca

2013 - 2014

Micromorphology characterization of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex
The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

2013 - 2014

AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlNepilayers on sapphire substrates
Financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

2014 - 2015

Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative
The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

2014 - 2015

Surface roughness and morphology of dental nanocompositespolished by four different procedures evaluated by a multifractalapproach
Research realized in the frameworks of the projects: TR 035020 and III-45006 financed bythe Ministry of Education, Science and Technological Developmentof Republic of Serbia

współwykonawca

2014 - 2015

Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering
Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

2013 - 2015

Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton
This study was partially supported by the Grant of Polish Ministry of Science and Education N-N-402-471337, NCN (2011-2013) No 2011/01/N/NZ5/00919

współwykonawca

2014 - 2015

Epitaxy of silicon carbide on silicon: Micromorphological analysis of growth surface evolution
Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/ 02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Visegrad Fund. As well as State assignments no. 2560 and no. 16.1103.2014K

współwykonawca

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą

1 publikacja

“Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Specialties and Medical Imaging
8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

2 publikacje

„Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology
8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

1 publikacja

Arak University of Technology, Department of Mechanical Engineering
Arak, Iran

1 publikacja

AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Nuclear Energy
Kraków, al. Mickiewicza, Poland

1 publikacja

AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Department of Medical Physics and Biophysics
Kraków, al. Mickiewicza, Poland

3 publikacje

Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Physics Department
Technická 8, 616 00 Brno, Czech Republic
 1. .
 2. .

1 publikacja

Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), Parque Tecnológico Sanfandila, Pedro Escobedo
Querétaro, C. P. 76703 Querétaro, México

1 publikacja

Ciudad Universitaria Puebla, Centro de Química-ICUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
72530 Puebla, Mexico

1 publikacja

Dagestan State University, Faculty of Physics
367015 Makhachkala, M. Gadjieva 43-a st., Dagestan Republic, Russia

1 publikacja

Dental Polyclinic
Perkovčeva 3, 10 000 Zagreb, Croatia

2 publikacje

Guru Nanak Dev University, Department of Physics, Material Science Research Laboratory
Amritsar 143005, India
 1. .

1 publikacja

Institut „Rudjer Bošković”
Bijenička Cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia

1 publikacja

Institut National de la RechercheScientifique (INRS)
1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes, QC J3X 1P7, Canada

współpraca naukowa

Islamic Azad University, Department of Physics, Science and Research Branch
Tehran, Iran

Tematyka badań:

 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) i indeksowane w bazie WoS

Przed doktoratem:

Stach, Sebastian, Stanisław Roskosz, Jerzy Cybo, and Jerzy Chmiela. 2003. "Multifractal description of fracture morphology: investigation of the fractures of sintered carbides." Materials Characteriaztion, 51 (1): 87-93.

Stach, Sebastian and Jerzy Cybo. 2003. "Multifractal description of fracture morphology: Theoretical basis." Materials Characterization, 51 (1): 79-86.

Stach, Sebastian, Jerzy Cybo, and Jerzy Chmiela. 2001. "Fracture surface - fractal or multifractal?" Materials Characteriazation, 46 (2-3): 163-167.

Po doktoracie:

Stach, Sebastian, Jerzy Cybo, Jan Cwajna, and Stanisłwa Roskosz. 2005. "Multifractal description of fracture morphology: Full 3D analysis of fracture surfaces." Materials Science-Poland, 23 (2): 577-584.

Stach, Sebastian, Jan Cwajna, Stanisław Roskosz, and Jerzy Cybo. 2005. "Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces." Materials Science-Poland, 23 (2): 567-575.

Po habilitacji:

Ţălu, Ş, Sebastian Stach, DM Călugăru, CA Lupaşcu, and SD Nicoară. 2017. "Analysis of normal human retinal vascular network architecture using multifractal geometry." International Journal of Ophthalmology, 10 (3): 434-438.

 

Lp.AutorzyRok publikacjiTytułCzasopismoTom(zeszyt)StronyISSNDOI  
1Ţălu Ş, Stach S, Călugăru DM, Lupaşcu CA, Nicoară SD2017Analysis of normal human retinal vascular network architecture using multifractal geometryInternational Journal of Ophthalmology10(3)434-4382222-395910.18240/ijo.2017.03.17151,177
2
3