Curriculum Vitae

Sebastian Stach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od 2000 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Obecnie pracuję w Instytucie Informatyki w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych. W roku 2005 ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Miejsce pracy

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec

Stanowisko na uczelni

adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny

Aktualnie pełnione funkcje na uczelni
 • Zastępca Dyrektora w Instytucie Informatyki ds. Dydaktycznych kierunku Inżynieria Biomedyczna na kadencję 2016-2020
 • Senator Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2016-2020 jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych, funkcja pełniona do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „E-zdrowie”
 • Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • Kierownik „Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów”
Dyscypliny w obszarze zainteresowań naukowych

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, informatyka, inżynieria materiałowa

Wykształcenie oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2017

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
doktor habilitowany nauk technicznych

Temat rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM
Recenzenci: prof. Adam Jóźwik – Uniwersytet Łódzki, prof. Ewaryst Tkacz – Politechnika Śląska, prof. Marek Kurzyński – Politechnika Wrocławska

1999 - 2005

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
doktor nauk technicznych

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Cybo
Recenzenci: prof dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. dr hab. Lucjan Pająk

1994 - 1999

Jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka
magister techniki

Temat pracy magisterskiej: Fraktalny opis struktury pasmowej
Promotor: dr Jerzy Chmiela
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Cybo

1989 - 1994

Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne
technik elektronik
Przebieg pracy zawodowej

2009 - nadal

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
adiunkt

2006 - 2009

Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
adiunkt

2000 - 2006

Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
asystent
Dane bibliometryczne dorobku naukowego
 • 70 opublikowanych prac naukowych w tym ponad 45 w czasopismach wyodrębnionych na liście A MNiSW
 • Współpraca naukowa z 50 ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • Indeks Hircha: 16
 • Liczba cytowań artykułów (bez autocytowań): 480 (345)
 • Sumaryczny współczynnik wpływu (IF): 70,8
 • Średni współczynnik wpływu (IF) na publikację: 1,57
Udział w zespołach eksperckich

2008 - 2009

Członek Zespołu ds. opracowania nowego kierunku studiów Mechatronika. Celem prac zespołu było opracowanie programu studiów dla nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia zostały uruchomione w 2011 roku).

2011 - 2013

Zastępca kierownika Zespołu ds. opracowania programu kształcenia dla istniejącego kierunku inżynierskiego Inżynieria Biomedyczna. Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach. Autor pełnej dokumentacji kierunku.

2012

Członek Zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia dla prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunków i poziomów studiów. Celem prac zespołu była merytoryczna weryfikacja i zaopiniowanie 16 kierunków studiów w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim (zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji). Zespół opiniował: zgodność efektów kierunkowych z efektami dla obszaru(ów), do których się odnoszą; spójność merytoryczną efektów kształcenia (koncepcji studiów); proporcje efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zapewnienia realizacji efektów kształcenia kierunku w ramach modułów (na podstawie tabeli pokrycia efektów).

2012 - nadal

Przedstawiciel Instytutu Informatyki w Radzie Programowej Centrum Kształcenia na Odległość. Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju CKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach CKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

2013 - 2016

Członek Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Zadaniem zespołu jest między innymi: opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów na poziomie I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych; dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim; opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności.

2013 -

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia. Zespół powołany do realizacji szczegółowych zadań związanych z weryfikacją osiągniętych efektów kształcenia oraz doskonaleniem programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

2013 -

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

2014 -2016

Członek komisji ds. studiów podyplomowych. Komisja jest organem pomocniczym Rektora, a jej zadaniem jest troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności: współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim oraz promocji studiów podyplomowych; tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego regulujących funkcjonowanie studiów podyplomowych; podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia.

2015 -

Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria biomedyczna. Rada Programowa jest kolegialnym ciałem składającym się z przedstawicieli biznesu, wspierającym pracowników Instytutu Informatyki w zakresie przygotowania i realizacji programów kształcenia dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

2015

Członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla kierunku Inżynieria Biomedyczna. Celem prac zespołu było opracowanie Raportu Samooceny na wniosek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, współautor Raportu Samooceny.

2015 - 2016

Członek zespołu ds. opracowania nowego programu kształcenia dla II stopnia kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna. Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim, kierownik zespołu i autor większości dokumentacji, studia zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

2006

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą

2009

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2013

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w szczególności za podręczniki akademickie: "Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość" i "Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie"
za działalność dydaktyczną

2014

Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą

2015

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

2016

Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność dydaktyczną

2017

Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
za działalność naukowo-badawczą
Recenzent prac naukowych w czasopismach
 • Advances in Materials Science and Engineering
 • Applied Surface Science
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Composites Part B
 • Computers & Geosciences
 • Journal of Advanced Research
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Mathematics and Computers in Simulation
 • Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Surface Review and Letters
Udział w towarzystwach, komisjach i radach naukowych
Polskie Towarzystwo Stereologiczne
PTSt

2012

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
TPO
SILGIS
Wykaz projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych

2004-2006

Wpływ czynników strukturalnych na właściwości ceramiki sialonowej w ujęciu metod materiałografii i fraktografii ilościowej
4T08D 01822

współwykonawca

2009

Rozwój metod ilościowego opisu mikrostruktury i powierzchni materiałów, Podtemat: Komplementarne zastosowanie parametrów multifraktalnych, transformaty falkowej i perkolacji w opisie powierzchni przełomu materiału
BW-08-0500-017-09

kierownik projektu i wykonawca podtematu

2010-2012

Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy laserowy mikroskop konfokalny
599/FNITP/160/2010

kierownik i główny wykonawca

2011-2014

Computational modelling of biomechanics in the musculoskeletal system: tissues, replacements and regeneration, Podtemat: Modelling fracture processes in orthopaedic implants
Projekt międzynarodowy

wykonawca podtematu

2012-2013

Opracowanie nowych gatunków supergruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel
N507 222240 - Politechnika Śląska

wykonawca badań

2012-2014

Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis
Malaysia financial support under 1001/PFIZIK/843088 grant

współwykonawca

2013-2014

Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation
Research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (Project no. 172003)

współwykonawca

2012-2014

Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/30.0021 “Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice”

współwykonawca

2013-2014

Micromorphology characterization of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex
The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

2013-2014

AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlNepilayers on sapphire substrates
Financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

2014-2015

Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative
The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

2014-2015

Surface roughness and morphology of dental nanocompositespolished by four different procedures evaluated by a multifractalapproach
Research realized in the frameworks of the projects: TR 035020 and III-45006 financed bythe Ministry of Education, Science and Technological Developmentof Republic of Serbia

współwykonawca

2014-2015

Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering
Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

2013-2015

Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton
This study was partially supported by the Grant of Polish Ministry of Science and Education N-N-402-471337, NCN (2011-2013) No 2011/01/N/NZ5/00919

współwykonawca

2014-2015

Epitaxy of silicon carbide on silicon: Micromorphological analysis of growth surface evolution
Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/ 02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Visegrad Fund. As well as State assignments no. 2560 and no. 16.1103.2014K

współwykonawca

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) i indeksowane w bazie WoS

Przed doktoratem:

Stach, Sebastian, Stanisław Roskosz, Jerzy Cybo, and Jerzy Chmiela. 2003. "Multifractal description of fracture morphology: investigation of the fractures of sintered carbides." Materials Characteriaztion, 51 (1): 87-93.

Stach, Sebastian and Jerzy Cybo. 2003. "Multifractal description of fracture morphology: Theoretical basis." Materials Characterization, 51 (1): 79-86.

Stach, Sebastian, Jerzy Cybo, and Jerzy Chmiela. 2001. "Fracture surface - fractal or multifractal?" Materials Characteriazation, 46 (2-3): 163-167.

Po doktoracie:

Stach, Sebastian, Jan Cwajna, Stanisław Roskosz, and Jerzy Cybo. 2005. "Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces." Materials Science-Poland, 23 (2): 567-575.

Po habilitacji: