Curriculum Vitae

Cirriculum Vitae Uniwersytet Śląski w Katowicach
+48 32 3689 722
Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, woj. śląskie, Polska

Od 2000 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Obecnie pracuję w Instytucie Informatyki w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych. W roku 2005 ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Miejsce pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, Polska

Stanowisko na uczelni / zaszeregowanie

adiunkt / pracownik naukowo-dydaktyczny

Aktualnie pełnione funkcje na uczelni
Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki2016 - 2020ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 6 WWW: http://ii.us.edu.pl/ e-mail: sekretariatii@us.edu.pl tel./faks: +48 32 3689 703

Kierownik Studiów Podyplomowych2013 - nadal„E-zdrowie”

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 022 WWW: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-e-zdrowie e-mail: ezdrowie@us.edu.pl tel./faks: +48 32 3689 722

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia2012 - nadaldla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

WWW: http://www.wiinom.us.edu.pl/sk%C5%82ad-kzzjk-na-kierunku-in%C5%BCynieria-biomedyczna

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia2012 - nadalWydział Informatyki i Nauki o Materiałach

WWW: http://www.wiinom.us.edu.pl/jako%C5%9B%C4%87-kszta%C5%82cenia

Kierownik laboratorium "Conlab"2014 - nadalLaboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 022 WWW: http://laboratoria.us.edu.pl/lab/index?lab=1113 e-mail: conlab@us.edu.pl tel./faks: +48 32 3689 722

Poprzednio pełnione funkcje na uczelni
Senator Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2016 - 2017przedstawiciel młodszych pracowników naukowych

funkcja pełniona do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki2015 - 2016ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"

Adres: Instytut Informatyki, 41-205 Sosnowiec, ul. Będzińska 39, pokój 6 WWW: http://ii.us.edu.pl/ e-mail: sekretariatii@us.edu.pl tel./faks: +48 32 3689 703

Dyscypliny w obszarze zainteresowań naukowych
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
Wykształcenie oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe
doktor habilitowany nauk technicznych2016 - 2017Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Temat rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM Recenzenci: prof. Adam Jóźwik - Uniwersytet Łódzki, prof. Ewaryst Tkacz - Politechnika Śląska, prof. Marek Kurzyński - Politechnika Wrocławska

doktor nauk technicznych1999 - 2005studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów Promotor: prof. dr hab. Jerzy Cybo Recenzenci: prof dr hab. inż. Jan Cwajna, prof. dr hab. Lucjan Pająk

magister techniki1994 - 1999jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka

Temat pracy magisterskiej: Fraktalny opis struktury pasmowej Promotor: dr Jerzy Chmiela Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Cybo

technik elektronik1989 - 1994Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne
Przebieg pracy zawodowej
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach2009 - nadaladiunkt
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach2006 - 2009adiunkt
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach2000 - 2006asystent
Dane bibliometryczne dorobku naukowego
 • 70 opublikowanych prac naukowych w tym ponad 45 w czasopismach wyodrębnionych na liście A MNiSW
 • Współpraca naukowa z 50 ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • Indeks Hirscha: 16
 • Liczba cytowań artykułów (bez autocytowań): 490 (355)
 • Sumaryczny współczynnik wpływu (IF): 83,8
 • Średni współczynnik wpływu (IF) na publikację: 2,1
Udział w zespołach eksperckich
Członek Zespołu ds. opracowania nowego kierunku studiów "Mechatronika"2008 - 2009Katedra Materiałoznawstwa / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie programu studiów dla nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia zostały uruchomione w 2011 roku).

Zastępca kierownika Zespołu ds. opracowania programu kształcenia dla istniejącego kierunku inżynierskiego "Inżynieria biomedyczna"2011 - 2013Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach.

Członek Zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia dla prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunków i poziomów studiów2012 - 2012Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu była merytoryczna weryfikacja i zaopiniowanie 16 kierunków studiów w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim (zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji). Zespół opiniował: zgodność efektów kierunkowych z efektami dla obszaru(ów), do których się odnoszą; spójność merytoryczną efektów kształcenia (koncepcji studiów); proporcje efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zapewnienia realizacji efektów kształcenia kierunku w ramach modułów (na podstawie tabeli pokrycia efektów).

Przedstawiciel Instytutu Informatyki w Radzie Programowej Centrum Kształcenia na Odległość2012 - nadalInstytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju CKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach CKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

Członek Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji2013 - 2016Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zadaniem zespołu było między innymi: opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów na poziomie I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych; dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim; opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności.

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia2013 - nadalInstytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zespół powołany do realizacji szczegółowych zadań związanych z weryfikacją osiągniętych efektów kształcenia oraz doskonaleniem programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia2013 - nadalWydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członek komisji ds. studiów podyplomowych2014 - 2016Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komisja była organem pomocniczym Rektora, a jej zadaniem była troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności: współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim oraz promocji studiów podyplomowych; tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego regulujących funkcjonowanie studiów podyplomowych; podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia.

Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria biomedyczna2015 - nadalInstytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rada Programowa jest kolegialnym ciałem składającym się z przedstawicieli biznesu, wspierającym pracowników Instytutu Informatyki w zakresie przygotowania i realizacji programów kształcenia dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"2015 - nadalInstytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie Raportu Samooceny na wniosek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, współautor Raportu Samooceny.

Członek zespołu ds. opracowania nowego programu kształcenia dla II stopnia kierunku studiów "Inżynieria biomedyczna"2015 - 2016Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim, kierownik zespołu i autor większości dokumentacji, studia zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2006za działalność naukowo-badawczą
Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2009za działalność dydaktyczną i organizacyjną
Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w szczególności za podręczniki akademickie: "Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość" i "Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie"2013za działalność dydaktyczną
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2014za działalność naukowo-badawczą
Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2015za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2016za działalność dydaktyczną
Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2017za działalność naukowo-badawczą
Recenzent prac naukowych w czasopismach
 • Advances in Materials Science and Engineering
 • Applied Surface Science
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Composites Part B
 • Computers & Geosciences
 • Journal of Advanced Research
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Mathematics and Computers in Simulation
 • Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Surface Review and Letters
Udział w towarzystwach, komisjach i radach naukowych
Polskie Towarzystwo Stereologiczne2005 - nadalPTSt
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów2012 - nadalTPO
Stowarzyszenie SILGIS2014 - nadalSILGIS
Wykaz projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych
Wpływ czynników strukturalnych na właściwości ceramiki sialonowej w ujęciu metod materiałografii i fraktografii ilościowej2004 - 20064T08D 01822

współwykonawca

Rozwój metod ilościowego opisu mikrostruktury i powierzchni materiałów, Podtemat: Komplementarne zastosowanie parametrów multifraktalnych, transformaty falkowej i perkolacji w opisie powierzchni przełomu materiału2009BW-08-0500-017-09

kierownik projektu i wykonawca podtematu

Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy laserowy mikroskop konfokalny2010 - 2012599/FNITP/160/2010

kierownik i główny wykonawca

Computational modelling of biomechanics in the musculoskeletal system: tissues, replacements and regeneration, Podtemat: Modelling fracture processes in orthopaedic implants2011 - 2014Projekt międzynarodowy

wykonawca podtematu

Opracowanie nowych gatunków supergruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel2012 - 2013N507 222240 - Politechnika Śląska

wykonawca badań

Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis2012 - 2014Malaysia financial support under 1001/PFIZIK/843088 grant

współwykonawca

Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation2013 - 2014Research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (Project no. 172003)

współwykonawca

Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces2012 - 2014Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/30.0021 “Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice”

współwykonawca

Micromorphology characterization of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex2013 - 2014The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlNepilayers on sapphire substrates2013 - 2014Financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative2014 - 2015The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

współwykonawca

Surface roughness and morphology of dental nanocompositespolished by four different procedures evaluated by a multifractalapproach2014 - 2015Research realized in the frameworks of the projects: TR 035020 and III-45006 financed bythe Ministry of Education, Science and Technological Developmentof Republic of Serbia

współwykonawca

Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering2014 - 2015Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

współwykonawca

Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton2013 - 2015This study was partially supported by the Grant of Polish Ministry of Science and Education N-N-402-471337, NCN (2011-2013) No 2011/01/N/NZ5/00919

współwykonawca

Epitaxy of silicon carbide on silicon: Micromorphological analysis of growth surface evolution2014 - 2015Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/ 02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Visegrad Fund. As well as State assignments no. 2560 and no. 16.1103.2014K

współwykonawca

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
“Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Specialties and Medical Imaging1 publikacja8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania
 1. ...
„Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology2 publikacje8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania
 1. ...
Arak University of Technology, Department of Mechanical Engineering1 publikacjaArak, Iran
AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Nuclear Energy1 publikacjaKraków, al. Mickiewicza, Poland
AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Department of Medical Physics and Biophysics1 publikacjaKraków, al. Mickiewicza, Poland
Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Physics Department3 publikacjeTechnická 8, 616 00 Brno, Czech Republic
 1. .
 2. .
Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), Parque Tecnológico Sanfandila, Pedro Escobedo1 publikacjaQuerétaro, C. P. 76703 Querétaro, México
Ciudad Universitaria Puebla, Centro de Química-ICUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla1 publikacja72530 Puebla, Mexico
Dagestan State University, Faculty of Physics1 publikacja367015 Makhachkala, M. Gadjieva 43-a st., Dagestan Republic, Russia
Dental Polyclinic1 publikacjaPerkovčeva 3, 10 000 Zagreb, Croatia
Guru Nanak Dev University, Department of Physics, Material Science Research Laboratory2 publikacjeAmritsar 143005, India
 1. .
Institut „Rudjer Bošković”1 publikacjaBijenička Cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia
Institut National de la RechercheScientifique (INRS)1 publikacja1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes, QC J3X 1P7, Canada
Islamic Azad University, Department of Physics, Science and Research Branchwspółpraca naukowaTehran, Iran

Tematyka badań:  

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) i indeksowane w bazie WoS

Przed doktoratem: [bibliplug category='baza-jcr-przed-doktoratem']

Po doktoracie: [bibliplug category='baza-jcr-po-doktoracie']

Po habilitacji: [bibliplug category='baza-jcr-po-habilitacji']  

[table id=1 /]