Curriculum Vitae

Sebastian Stach
Sebastian Stach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Inżynierii Biomedycznej, ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, woj. śląskie, Polska

O mnie:

Od 2000 roku jestem pracownikiem w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuję na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Instytucie Inżynierii Biomedycznej. W 2005 roku ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2017 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk została pozytywnie przeprowadzona moja procedura habilitacyjna, co przyczyniło się do uzyskania przeze mnie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Moje zainteresowania badawcze obejmują następujące specjalności: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, wytrzymałość materiałów.

Dane bibliograficzne:

 • Ponad 90 opublikowanych prac naukowych w tym 51 w czasopismach wyodrębnionych na liście JCR
 • Współpraca naukowa z ponad 50 ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • Indeks Hirscha: 20 (WoS), 20 (Scopus), 23 (Google Scholar)
 • Liczba cytowań artykułów (bez autocytowań): 924(709), 972, 1355
 • Sumaryczny współczynnik wpływu (IF): 93,389
 • Średni współczynnik wpływu (IF) na publikację (JCR): 1,831

Strony WWW:

Miejsce pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej, ul. Będzińska 39, 41-205 Sosnowiec, Polska

Stanowisko na uczelni / zaszeregowanie

profesor uczelni / pracownik badawczo-dydaktyczny

Aktualnie pełnione funkcje na uczelni
Dyrektor
2019-nadal
Instytutu Inżynierii Biomedycznej
Członek Zespołu
2019-nadal
ds. Wdrażania Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kierownik laboratorium "Conlab"
2014-nadal
Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów
Poprzednio pełnione funkcje na uczelni
Pełnomocnik
2019-2019
ds. organizacji Instytutu Inżynierii Biomedycznej
Członek zespołu
2019-2019
ds. opracowania zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania indywidualnej działalności badawczej pracowników oraz zespołów badawczych
Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
2016-2019
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
2012-2019
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierownik Studiów Podyplomowych
2013-2018
„E-zdrowie”
Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
2012-2018
dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
Senator Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2016-2017
przedstawiciel młodszych pracowników naukowych

funkcja pełniona do czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki
2015-2016
ds. Dydaktycznych dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
Dyscypliny w obszarze zainteresowań naukowych
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Wykształcenie oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe
doktor habilitowany nauk technicznych
2016-2017
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Temat rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie, symulacja komputerowa, ilościowa analiza i wizualizacja powierzchni biomateriałów na podstawie danych topograficznych uzyskanych za pomocą mikroskopii konfokalnej i mikroskopii AFM
Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Jóźwik - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński - Politechnika Wrocławska

doktor nauk technicznych
1999-2005
studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów
Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Cybo
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Cwajna - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Lucjan Pająk - Uniwersytet Śląski

magister techniki
1994-1999
jednolite studia magisterskie na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Technika i Informatyka

Temat pracy magisterskiej: Fraktalny opis struktury pasmowej
Promotor: dr Jerzy Chmiela
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Cybo

technik elektronik
1989-1994
Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, specjalność: urządzenia elektroniczne
Przebieg pracy zawodowej
Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2019-nadal
profesor uczelni
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2009-2019
adiunkt
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2006-2009
adiunkt
Zakład Badań Warstwy Wierzchniej, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2000-2006
asystent
Udział w zespołach eksperckich
Członek Zespołu ds. opracowania nowego kierunku studiów "Mechatronika"
2008-2009
Katedra Materiałoznawstwa / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie programu studiów dla nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (studia zostały uruchomione w 2011 roku).

Zastępca kierownika Zespołu ds. opracowania programu kształcenia dla istniejącego kierunku inżynierskiego "Inżynieria biomedyczna"
2011-2013
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach.

Członek Zespołu opiniującego opisy efektów kształcenia dla prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim kierunków i poziomów studiów
2012-2012
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu była merytoryczna weryfikacja i zaopiniowanie 16 kierunków studiów w zakresie obszaru nauk ścisłych i technicznych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim (zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji). Zespół opiniował: zgodność efektów kierunkowych z efektami dla obszaru(ów), do których się odnoszą; spójność merytoryczną efektów kształcenia (koncepcji studiów); proporcje efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zapewnienia realizacji efektów kształcenia kierunku w ramach modułów (na podstawie tabeli pokrycia efektów).

Przedstawiciel Instytutu Informatyki w Radzie Programowej Centrum Kształcenia na Odległość
2012-2019
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju CKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach CKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

Członek Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
2013-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zadaniem zespołu było między innymi: opiniowanie projektów programów kształcenia dla nowo tworzonych kierunków studiów na poziomie I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych; dostosowywanie systemów informatycznej obsługi toku studiów, w szczególności systemu USOS, do wymogów wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim; opracowanie szczegółowej procedury tworzenia nowych kierunków i specjalności.

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
2013-nadal
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zespół powołany do realizacji szczegółowych zadań związanych z weryfikacją osiągniętych efektów kształcenia oraz doskonaleniem programów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
2013-nadal
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członek komisji ds. studiów podyplomowych
2014-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komisja była organem pomocniczym Rektora, a jej zadaniem była troska o wszystkie aspekty funkcjonowania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim, a w szczególności: współudział w kreowaniu polityki kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim oraz promocji studiów podyplomowych; tworzenie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego regulujących funkcjonowanie studiów podyplomowych; podejmowanie działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na studiach podyplomowych we współpracy z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołem ds. Jakości Kształcenia.

Członek Rady Programowej kierunku Inżynieria biomedyczna
2015-nadal
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rada Programowa jest kolegialnym ciałem składającym się z przedstawicieli biznesu, wspierającym pracowników Instytutu Informatyki w zakresie przygotowania i realizacji programów kształcenia dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Członek zespołu przygotowującego Raport Samooceny dla kierunku "Inżynieria biomedyczna"
2015-2015
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie Raportu Samooceny na wniosek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, współautor Raportu Samooceny.

Członek zespołu ds. opracowania nowego programu kształcenia dla II stopnia kierunku studiów "Inżynieria biomedyczna"
2015-2016
Instytut Informatyki / Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem prac zespołu było opracowanie nowego programu studiów (do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji) wraz z kompletem dokumentów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka medyczna prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim, kierownik zespołu i autor większości dokumentacji, studia zostały uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2018
za działalność naukowo-badawczą
Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2017
za działalność naukowo-badawczą
Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2016
za działalność dydaktyczną
Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2015
za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2014
za działalność naukowo-badawczą
Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w szczególności za podręczniki akademickie: "Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość" i "Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w Internecie"
2013
za działalność dydaktyczną
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2009
za działalność dydaktyczną i organizacyjną
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2006
za działalność naukowo-badawczą
Recenzent prac naukowych w czasopismach
 • Advances in Materials Science and Engineering
 • Applied Surface Science
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Composites Part B
 • Computers & Geosciences
 • Journal of Advanced Research
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Mathematics and Computers in Simulation
 • Materials in Electronics
 • Materials Science & Engineering A
 • Surface Review and Letters
Udział w towarzystwach, komisjach i radach naukowych
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
2018-nadal
PTIB
Stowarzyszenie SILGIS
2014-nadal
SILGIS
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
2012-nadal
TPO
Polskie Towarzystwo Stereologiczne
2005-nadal
PTSt
Wykaz projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych
Wpływ czynników strukturalnych na właściwości ceramiki sialonowej w ujęciu metod materiałografii i fraktografii ilościowej
2004-2006
współwykonawca

4T08D 01822

Rozwój metod ilościowego opisu mikrostruktury i powierzchni materiałów, Podtemat: Komplementarne zastosowanie parametrów multifraktalnych, transformaty falkowej i perkolacji w opisie powierzchni przełomu materiału
2009-2009
kierownik projektu i wykonawca podtematu

BW-08-0500-017-09

Wyposażenie laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów w pomiarowy skaningowy laserowy mikroskop konfokalny
2010-2012
kierownik i główny wykonawca

599/FNITP/160/2010

Computational modelling of biomechanics in the musculoskeletal system: tissues, replacements and regeneration, Podtemat: Modelling fracture processes in orthopaedic implants
2011-2014
wykonawca podtematu

Projekt międzynarodowy

Opracowanie nowych gatunków supergruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel
2012-2013
wykonawca badań

N507 222240 - Politechnika Śląska

Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis
2012-2014
współwykonawca

Malaysia financial support under 1001/PFIZIK/843088 grant

Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation
2013-2014
współwykonawca

Research was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (Project no. 172003)

Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces
2012-2014
współwykonawca

Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/30.0021 “Strengthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice”

Micromorphology characterization of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex
2013-2014
współwykonawca

The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlNepilayers on sapphire substrates
2013-2014
współwykonawca

Financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative
2014-2015
współwykonawca

The financial support of the BG Fund for Scientific Investigations, Project DO 02-129/08

Surface roughness and morphology of dental nanocompositespolished by four different procedures evaluated by a multifractalapproach
2014-2015
współwykonawca

Research realized in the frameworks of the projects: TR 035020 and III-45006 financed bythe Ministry of Education, Science and Technological Developmentof Republic of Serbia

Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering
2014-2015
współwykonawca

Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068, by project Sensor, Information and Communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072 as well as by grant FEKT-S-14-2240

Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton
2013-2015
współwykonawca

This study was partially supported by the Grant of Polish Ministry of Science and Education N-N-402-471337, NCN (2011-2013) No 2011/01/N/NZ5/00919

Epitaxy of silicon carbide on silicon: Micromorphological analysis of growth surface evolution
2014-2015
współwykonawca

Research was financially supported by the European Centre of Excellence CEITEC CZ.1.05/1.1.00/ 02.0068, by project Sensor, Information and communication Systems SIX CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Visegrad Fund. As well as State assignments no. 2560 and no. 16.1103.2014K

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
 1. “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Specialties and Medical Imaging, 8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania, wspólne badania, 1 publikacja
 2. „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, 8 Victor Babeş St., 400012 Cluj-Napoca, Cluj, Romania, wspólne badania, 2 publikacje
 3. Arak University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Arak, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 4. AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Department of Nuclear Energy, Kraków, al. Mickiewicza, Poland, wspólne badania, 1 publikacja
 5. AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science, Department of Medical Physics and Biophysics, Kraków, al. Mickiewicza, Poland, wspólne badania, 1 publikacja
 6. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Physics Department, Technická 8, 616 00 Brno, Czech Republic, wspólne badania, 3 publikacje
 7. Centro de investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), Parque Tecnológico Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro, C. P. 76703 Querétaro, México, wspólne badania, 1 publikacja
 8. Ciudad Universitaria Puebla, Centro de Química-ICUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 72530 Puebla, Mexico, wspólne badania, 1 publikacja
 9. Dagestan State University, Faculty of Physics, 367015 Makhachkala, M. Gadjieva 43-a st., Dagestan Republic, Russia, wspólne badania, 1 publikacja
 10. Dental Polyclinic, Perkovčeva 3, 10 000 Zagreb, Croatia, wspólne badania, 1 publikacja
 11. Guru Nanak Dev University, Department of Physics, Material Science Research Laboratory, Amritsar 143005, India, wspólne badania, 2 publikacje
 12. Institut „Rudjer Bošković”, Bijenička Cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia, wspólne badania, 1 publikacja
 13. Institut National de la RechercheScientifique (INRS), 1650 Boulevard Lionel-Boulet, Varennes, QC J3X 1P7, Canada, 1 publikacja
 14. Islamic Azad University, Department of Physics, Science and Research Branch, Tehran, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 15. Islamic Azad University, Plasma Physics Research Centre, Science and Research Branch, P.O. Box 14665-678, Tehran, Iran, wspólne badania, 4 publikacje
 16. Islamic Azad University, Physics Department, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran, wspólne badania, 3 publikacje
 17. Islamic Azad University, Young Researchers and Elite Club, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran, wspólne badania, 5 publikacji
 18. Islamic Azad University, Department of Physics, West Tehran Branch, Tehran, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 19. Istituto Italiano di Tecnologia, Nanophysics Department, Scanning Probe Microscopy Lab, via Morego 30, I-16163 Genova, Italy, wspólne badania, 1 publikacja
 20. Jagiellonian University, Collegium Medicum, Department of Internal Medicine and Gerontology, Kraków, ul. Sniadeckich, Poland, wspólne badania, 1 publikacja
 21. Malayer University, Faculty of Science, Physics Department, Malayer, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 22. Medical University, Faculty of Farmacy, Department of Organic Chemistry, Sofia, Bulgaria, wspólne badania, 1 publikacja
 23. Nano Mabna Iranian Inc., P O Box 1676664116, Tehran, Iran, wspólne badania, 1 publikacje
 24. Nano-Optoelectronics Research and Technology Laboratory, School of Physics, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia, wspólne badania, 1 publikacja
 25. Nassiriya Nanotechnology Research Laboratory (NNRL), Physics Department, Science College, Thi-Qar University, 00964 Nassiriya, Thi Qar, Iraq, wspólne badania, 1 publikacja
 26. Payame Noor University, Department of Physics, P.O. Box 19395-4697, Tehran, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 27. Razi University, Faculty of Science, Physics Department, Kermanshah, Iran, wspólne badania, 2 publikacje
 28. Razi University, Nano Science and Technology Research Centre, Kermanshah, Iran, wspólne badania, 2 publikacje
 29. SICLAB Limited Liability Company, 367030 Makhachkala, M. Yaragskogo 75 st., Dagestan Republic, Russia, wspólne badania, 1 publikacja
 30. Silesian University of Technology, Department of Materials Science, ul. Krasińskiego 8, PL-40-019 Katowice, Poland, wspólne badania, 7 publikacji
 31. Sofia University, Faculty of Chemistry and Pharmacy, Department of Inorganic Chemistry, Sofia, Bulgaria, wspólne badania, 2 publikacje
 32. Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Mechanical Engineering, Department of AET, Discipline of Descriptive Geometry and Engineering Graphics, 103-105 B-dul Muncii St., Cluj-Napoca 400641, Cluj, Romania, wspólne badania, 26 publikacji
 33. The University of Leeds, UK, praca nad monografią, 1 publikacja
 34. Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Ciencias Fısico Matematicas, Av. Pedro de Alba s/n, 66455 San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, Mexico, 2 publikacje
 35. Malayer University, Department of Physics, Faculty of Science, Malayer, Iran, 1 publikacja
 36. University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Mike Alasa 12-14, 11001 Belgrade, Serbia, wspólne badania, 1 publikacja
 37. University of Bu Ali Sina, Department of Physics, P.O. Box 65174, Hamedan, Iran, wspólne badania, 1 publikacja
 38. University of Craiova, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 165 Calea Bucureşti St., 200585 Craiova, Dolj, Romania, wspólne badania, 5 publikacji
 39. University of Miami, College of Engineering, McArthur Annex Room 170A, 1251 Memorial Drive, Coral Gables, FL 33146, USA, wspólne badania, 1 publikacja
 40. University of Milano-Bicocca, 20125 Milano, Italy, wspólne badania, 3 publikacje
 41. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, School of Dentistry, Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Serbia, wspólne badania, 1 publikacja
 42. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Serbia, wspólne badania, 1 publikacja
 43. University of Novi Sad, Faculty of Medicine, School of Dentistry, Clinic of Dentistry of Vojvodina, Department of Restorative Dentistry and Endodontics, Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Serbia, wspólne badania, 1 publikacja
 44. University of Palermo, Department of Mathematics and Informatics, Via Archirafi 34, Palermo 90123, Italy, wspólne badania, 1 publikacja
 45. University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of General and Inorganic Chemistry, Pardubice, Studentska 573, Pardubice 532 10, Czech Republic, wspólne badania, 2 publikacje
 46. University of Sofia, Faculty of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry, Sofia, Bulgaria, wspólne badania, 1 publikacja
 47. University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Croatia, wspólne badania, 1 publikacja
 48. University of Zagreb, School of Dental Medicine, Gundulic´eva 5, 10000 Zagreb, Croatia, wspólne badania, 1 publikacja
 49. Wrocław University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland, wspólne badania, 1 publikacja
 50. Wrocław University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Poland, wspólne badania, 1 publikacja
Lista najważniejszych publikacji
 1. Ţălu, Ş., Stach, S., Lainović, T., Blažić, L.
  Characterization of spatial patterns of dental restorative nanocomposites
  (2019) Microscopy Research and Technique, 82 (7), pp. 1215-1223. 
  DOI: 10.1002/jemt.23270
 2. Dercz, G., Matuła, I., Maszybrocka, J., Zubko, M., Barczyk, J., Pająk, L., Stach, S.
  Effect of milling time and presence of Sn on the microstructure and porosity of sintered Ti-10Ta-8Mo and Ti-10Ta-8Mo-3Sn alloys
  (2019) Journal of Alloys and Compounds, pp. 232-247. 
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.287
 3. Ţălu, Ş., Stach, S., Abdolghaderi, S.
  The effects of deposition time on the nanoscale patterns of Ag/DLC nanocomposite synthesized by RF-PECVD
  (2019) Microscopy Research and Technique, 82 (5), pp. 572-579. 
  DOI: 10.1002/jemt.23203
 4. Dejam, L., Solaymani, S., Achour, A., Stach, S., Ţălu, Ş., Nezafat, N.B., Dalouji, V., Shokri, A.A., Ghaderi, A.
  Correlation between surface topography, optical band gaps and crystalline properties of engineered AZO and CAZO thin films
  (2019) Chemical Physics Letters, pp. 78-90. 
  DOI: 10.1016/j.cplett.2019.01.042
 5. Stach, S., Ţălu, Ş., Głuchaczka, A., Siek, P., Zając, J., Tavazzi, S.
  Microscopic investigations of surface texture of siloxane-hydrogel contact lenses
  (2019) Polymer Engineering and Science, 59 (s2), pp. E442-E451. 
  DOI: 10.1002/pen.25080
 6. Płatek, M., Sapota, W., Stach, S., Wróbel, Z.
  Reconstruction of gigapixel stereometric maps of ceramic surfaces
  (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 762, pp. 101-110. 
  DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_9
 7. Stach, S., Kȩdzia, O., Garczyk, Z., Wróbel, Z.
  Modelling the degree of porosity of the ceramic surface intended for implants
  (2019) Biomedizinische Technik, 64 (2), pp. 215-223. 
  DOI: 10.1515/bmt-2017-0169
 8. Garczyk, Ż., Stach, S., Tălu, Ş., Dinara, S., Wróbel, Z.
  Segmentation of three-dimensional images of the butterfly wing surface
  (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 762, pp. 111-121. 
  DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_10
 9. Rashid, D., Stach, S., Ţălu, Ş., Sobola, D., Méndez-Albores, A., Córdova, G.T., Grmela, L.
  Stereometric Analysis of Effects of Heat Stressing on Micromorphology of Si Single Crystals
  (2019) Silicon, . Article in Press. 
  DOI: 10.1007/s12633-019-0085-4
 10. Kubisztal, J., Kubisztal, M., Stach, S., Haneczok, G.
  Corrosion resistance of anodic coatings studied by scanning microscopy and electrochemical methods
  (2018) Surface and Coatings Technology, 350, pp. 419-427. 
  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.07.032
 11. Konsek, D., Stach, S., Ţălu, Ş., Naderi, S., Arman, A.
  Correlation Between 3-D Surface Topography and Different Deposition Times of Engineered Ni@a-C:H Thin Films
  (2018) Silicon, 10 (5), pp. 2141-2151. 
  DOI: 10.1007/s12633-017-9743-6
 12. Smagoń, K., Stach, S., Ţălu, Ş., Arman, A., Achour, A., Luna, C., Ghobadi, N., Mardani, M., Hafezi, F., Ahmadpourian, A., Ganji, M., Grayeli Korpi, A.
  Studies of the micromorphology of sputtered TiN thin films by autocorrelation techniques
  (2017) European Physical Journal Plus, 132 (12), art. no. 520, . 
  DOI: 10.1140/epjp/i2017-11801-5
 13. Solaymani, S., Ghaderi, A., Dejam, L., Garczyk, Ż., Sapota, W., Stach, S., Dalouji, V., Luna, C., Elahi, S.M., Elahi, S.H.
  Correlation between the multifractal structure, crystalline and photoluminescence properties of engineered CZO thin films
  (2017) International Journal of Hydrogen Energy, 42 (20), pp. 14205-14219. 
  DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.04.045
 14. Stach, S., Ţălu, Ş., Trabattoni, S., Tavazzi, S., Głuchaczka, A., Siek, P., Zając, J., Giovanzana, S.
  Morphological Properties of Siloxane-Hydrogel Contact Lens Surfaces
  (2017) Current Eye Research, 42 (4), pp. 498-505. 
  DOI: 10.1080/02713683.2016.1217546
 15. Ţălu, Ş., Stach, S., Călugăru, D.M., Lupaşcu, C.A., Nicoară, S.D.
  Analysis of normal human retinal vascular network architecture using multifractal geometry
  (2017) International Journal of Ophthalmology, 10 (3), pp. 434-438. 
  DOI: 10.18240/ijo.2017.03.17
 16. Stach, S., Sapota, W., Ţălu, Ş., Ahmadpourian, A., Luna, C., Ghobadi, N., Arman, A., Ganji, M.
  3-D surface stereometry studies of sputtered TiN thin films obtained at different substrate temperatures
  (2017) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28 (2), pp. 2113-2122. 
  DOI: 10.1007/s10854-016-5774-9
 17. Ţălu, Ş., Luna, C., Ahmadpourian, A., Achour, A., Arman, A., Naderi, S., Ghobadi, N., Stach, S., Safibonab, B.
  Micromorphology and fractal analysis of nickel–carbon composite thin films
  (2016) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 27 (11), pp. 11425-11431. 
  DOI: 10.1007/s10854-016-5268-9
 18. Stach, S., Sapota, W., Wróbel, Z., Ţălu, Ş.
  Assessment of possibilities of ceramic biomaterial fracture surface reconstruction using laser confocal microscopy and long working distance objective lenses
  (2016) Microscopy Research and Technique, 79 (5), pp. 385-392. 
  DOI: 10.1002/jemt.22641
 19. Ţălu, Ş., Stach, S., Kaczmarska, M., Fornal, M., Grodzicki, T., Pohorecki, W., Burda, K.
  Multifractal characterization of morphology of human red blood cells membrane skeleton
  (2016) Journal of Microscopy, 262 (1), pp. 59-72. 
  DOI: 10.1111/jmi.12342
 20. Ţălu, Ş., Stach, S., Raoufi, D., Hosseinpanahi, F.
  Film thickness effect on fractality of tin-doped In<inf>2</inf>O<inf>3</inf> thin films
  (2015) Electronic Materials Letters, 11 (5), pp. 749-757. 
  DOI: 10.1007/s13391-015-4280-1
 21. Ţəlu, S., Stach, S., Valedbagi, S., Bavadi, R., Elahi, S.M., Ţəlu, M.
  Multifractal characteristics of titanium nitride thin films
  (2015) Materials Science- Poland, 33 (3), pp. 541-548. 
  DOI: 10.1515/msp-2015-0086
 22. Ţălu, S., Stach, S., Klaić, B., Mišić, T., Malina, J., Čelebić, A.
  Morphology of Co-Cr-Mo dental alloy surfaces polished by three different mechanical procedures
  (2015) Microscopy Research and Technique, 78 (9), pp. 831-839. 
  DOI: 10.1002/jemt.22547
 23. Stach, S., Garczyk, Z., Təlu, S., Solaymani, S., Ghaderi, A., Moradian, R., Nezafat, N.B., Elahi, S.M., Gholamali, H.
  Stereometric Parameters of the Cu/Fe NPs Thin Films
  (2015) Journal of Physical Chemistry C, 119 (31), pp. 17887-17898. 
  DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b04676
 24. Hoła, J., Sadowski, L., Reiner, J., Stach, S.
  Usefulness of 3D surface roughness parameters for nondestructive evaluation of pull-off adhesion of concrete layers
  (2015) Construction and Building Materials, 84, pp. 111-120. 
  DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.03.014
 25. Ţəlu, S., Stach, S., Ghodselahi, T., Ghaderi, A., Solaymani, S., Boochani, A., Garczyk, Z.
  Topographic characterization of Cu-Ni NPs @ a-C:H films by AFM and multifractal analysis
  (2015) Journal of Physical Chemistry B, 119 (17), pp. 5662-5670. 
  DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b00042
 26. Ţəlu, S., Stach, S., Solaymani, S., Moradian, R., Ghaderi, A., Hantehzadeh, M.R., Elahi, S.M., Garczyk, Z., Izadyar, S.
  Multifractal spectra of atomic force microscope images of Cu/Fe nanoparticles based films thickness
  (2015) Journal of Electroanalytical Chemistry, 749, pp. 31-41. 
  DOI: 10.1016/j.jelechem.2015.04.009
 27. Ţălu, Ş., Stach, S., Sueiras, V., Ziebarth, N.M.
  Fractal Analysis of AFM Images of the Surface of Bowman’s Membrane of the Human Cornea
  (2015) Annals of Biomedical Engineering, 43 (4), pp. 906-916. 
  DOI: 10.1007/s10439-014-1140-3
 28. Ţəlu, S., Stach, S., Valedbagi, S., Elahi, S.M., Bavadi, R.
  Surface morphology of titanium nitride thin films synthesized by DC reactive magnetron sputtering
  (2015) Materials Science- Poland, 33 (1), pp. 137-143. 
  DOI: 10.1515/msp-2015-0010
 29. Stach, S., Dallaeva, D., ŢAlu, S., Kaspar, P., Tománek, P., Giovanzana, S., Grmela, L.
  Morphological features in aluminum nitride epilayers prepared by magnetron sputtering
  (2015) Materials Science- Poland, 33 (1), pp. 175-184. 
  DOI: 10.1515/msp-2015-0036
 30. Ţəlu, Ş., Stach, S., Lainović, T., Vilotić, M., Blažić, L., Alb, S.F., Kakaš, D.
  Surface roughness and morphology of dental nanocomposites polished by four different procedures evaluated by a multifractal approach
  (2015) Applied Surface Science, 330, pp. 20-29. 
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.12.120
 31. Ţəlu, Ş., Stach, S., Alb, S.F., Salerno, M.
  Multifractal characterization of a dental restorative composite after air-polishing
  (2015) Chaos, Solitons and Fractals, 71, pp. 7-13. 
  DOI: 10.1016/j.chaos.2014.11.009
 32. Elenkova, D., Zaharieva, J., Getsova, M., Manolov, I., Milanova, M., Stach, S., Ţălu, Ş
  Morphology and Optical Properties of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium(III) Complex with a Biscoumarin Derivative
  (2015) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 20 (1), pp. 42-56. 
  DOI: 10.1080/1023666X.2014.955400
 33. Dallaeva, D., Ţǎlu, Ş., Stach, S., Škarvada, P., Tománek, P., Grmela, L.
  AFM imaging and fractal analysis of surface roughness of AlN epilayers on sapphire substrates
  (2014) Applied Surface Science, 312, pp. 81-86. 
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.05.086
 34. Stach, S.
  Modelling fracture processes in orthopaedic implants
  (2014) Computational Modelling of Biomechanics and Biotribology in the Musculoskeletal System: Biomaterials and Tissues, pp. 331-368. 
  DOI: 10.1533/9780857096739.3.331
 35. Ţǎlu, S., Marković, Z., Stach, S., Todorović Marković, B., Ţǎlu, M.
  Multifractal characterization of single wall carbon nanotube thin films surface upon exposure to optical parametric oscillator laser irradiation
  (2014) Applied Surface Science, 289, pp. 97-106. 
  DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.10.114
 36. Ţǎlu, S., Stach, S.
  Multifractal characterization of unworn hydrogel contact lens surfaces
  (2014) Polymer Engineering and Science, 54 (5), pp. 1066-1080. 
  DOI: 10.1002/pen.23650
 37. Stach, S., Lamza, A., Wróbel, Z.
  3D image multifractal analysis and pore detection on a stereometric measurement file of a ceramic coating
  (2014) Journal of the European Ceramic Society, 34 (14), pp. 3427-3432. 
  DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2014.04.008
 38. Ţǎlu, S., Stach, S., Méndez, A., Trejo, G., Ţǎlu, M.
  Multifractal characterization of nanostructure surfaces of electrodeposited Ni-CP coatings
  (2014) Journal of the Electrochemical Society, 161 (1), pp. D44-D47. 
  DOI: 10.1149/2.039401jes
 39. Ţəlu, S., Stach, S., Ikram, M., Pathak, D., Wagner, T., Nunzi, J.-M.
  Surface roughness characterization of ZnO: TiO<inf>2</inf>-organic blended solar cells layers by atomic force microscopy and fractal analysis
  (2014) International Journal of Nanoscience, 13 (3), art. no. 1450020, . 
  DOI: 10.1142/S0219581X14500203
 40. Ţălu, Ş., Stach, S., Zaharieva, J., Getsova, M., Elenkova, D., Milanova, M.
  Micromorphology Characterization of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium(III) Complex
  (2014) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19 (7), pp. 648-660. 
  DOI: 10.1080/1023666X.2014.953749
 41. Ţǎlu, Ş., Stach, S., Zaharieva, J., Milanova, M., Todorovsky, D., Giovanzana, S.
  Surface Roughness Characterization of Poly(methylmethacrylate) Films with Immobilized Eu(III) β-Diketonates by Fractal Analysis
  (2014) International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19 (5), pp. 404-421. 
  DOI: 10.1080/1023666X.2014.904149
 42. Ţǎlu, Ş., Ghazai, A.J., Stach, S., Hassan, A., Hassan, Z., Ţǎlu, M.
  Characterization of surface roughness of Pt Schottky contacts on quaternary n-Al0.08In0.08Ga0.84N thin film assessed by atomic force microscopy and fractal analysis
  (2014) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (1), pp. 466-477. 
  DOI: 10.1007/s10854-013-1611-6
 43. Ţǎlu, S., Stach, S., Mahajan, A., Pathak, D., Wagner, T., Kumar, A., Bedi, R.K.
  Multifractal analysis of drop-casted copper (II) tetrasulfophthalocyanine film surfaces on the indium tin oxide substrates
  (2014) Surface and Interface Analysis, 46 (6), pp. 393-398. 
  DOI: 10.1002/sia.5492
 44. Ţǎlu, Ş., Stach, S., Mahajan, A., Pathak, D., Wagner, T., Kumar, A., Bedi, R.K., Ţǎlu, M.
  Multifractal characterization of water soluble copper phthalocyanine based films surfaces
  (2014) Electronic Materials Letters, 10 (4), pp. 719-730. 
  DOI: 10.1007/s13391-013-3270-4
 45. Stach, S.
  Comparative studies of fracture surfaces of a biomaterial with the use of a profilographometerand confocal microscope
  (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 271-275. 
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.271
 46. Stach, S.
  The simulation and modelling of the crack path of biomaterials
  (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 141-144. 
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.141
 47. Stach, S.
  New methods of EDC and 3DMST fractal analysis in the examination of biomaterial surface fractures
  (2011) Key Engineering Materials, 465, pp. 276-281. 
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.276
 48. Stach, S., Wrobel, Z.
  Methodology of examining fracture surfaces of biomaterials by means of modelling and multifractal analysis
  (2010) Advances in Intelligent and Soft Computing, 69, pp. 431-438. 
  DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9_43
 49. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J.
  Properties of sialon ceramics evaluated by means of multifractal, surface stereometry and quantitative fractography techniques
  (2009) Materials Characterization, 60 (10), pp. 1151-1157. 
  DOI: 10.1016/j.matchar.2009.02.013
 50. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J.
  Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fractures by the multifractal method
  (2009) Key Engineering Materials, 409, pp. 394-401. 
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.409.394
 51. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J.
  Fracture surface development coefficient and sialon ceramics' bending strength
  (2009) Key Engineering Materials, 409, pp. 279-282. 
  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.409.279
 52. Stach, S., Cybo, J.
  Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of a fracture surface: Assumptions
  (2006) Materials Characterization, 56 (4-5 SPEC. ISS.), pp. 449-453. 
  DOI: 10.1016/j.matchar.2006.01.009
 53. Stach, S., Roskosz, S., Cwajna, J., Cybo, J.
  Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of fracture surfaces: Application to fractures of sintered carbides
  (2006) Materials Characterization, 56 (4-5 SPEC. ISS.), pp. 429-435. 
  DOI: 10.1016/j.matchar.2006.01.007
 54. Ankowski, A., Antonello, M., Aprili, P., Arneodo, F., Badertscher, A., Baiboussinov, B., Baldo Ceolin, M., Battistoni, G., Benetti, P., Bischofberger, M., Borio Di Tigliole, A., Brunetti, R., Bucciarelli, G., Bueno, A., Calligarich, E., Carbonara, F., Carmona, M.C., Cavanna, F., Cennini, P., Centro, S., Cesana, A., Cline, D.B., Cieślik, K., Cocco, A.G., Dai, Z., De Vecchi, C., Da̧browska, A., Di Cicco, A., Dolfini, R., Ereditato, A., Ferella, A., Ferrari, A., Fiorillo, G., García-Gamez, D., Ge, Y., Gibin, D., Gigli Berzolari, A., Gil-Botella, I., Graczyk, K., Grandi, L., Guglielmi, A., Holeczek, J., Juszczak, C., Kiełczewska, D., Kisiel, J., Kozłowski, T., Laffranchi, M., Łagoda, J., Lisowski, B., Lozano, J., Markiewicz, M., Martínez De La Ossa, A., Matthey, C., Mauri, F., Melgarejo, A.J., Menegolli, A., Meng, G., Messina, M., Montanari, C., Muraro, S., Navas-Concha, S., Nowak, J., Otwinowski, S., Palamara, O., Periale, L., Piano Mortari, G., Piazzoli, A., Picchi, P., Pietropaolo, F., Półchłopek, W., Prata, M., Prata, M.C., Przewlocki, P., Rappoldi, A., Raselli, G.L., Rondio, E., Rossella, M., Rubbia, A., Rubbia, C., Sala, P.R., Santorelli, R., Scannicchio, D., Segreto, E., Seo, Y., Sergiampietri, F., Sobczyk, J., Stach, S., Stepaniak, J., Sulej, R., Szeptycka, M., Szarska, M., Szelc, A., Terrani, M., Varanini, F., Ventura, S., Vignoli, C., Wang, H., Yang, X., Zalewska, A.
  Characterization of ETL 9357FLA photomultiplier tubes for cryogenic temperature applications
  (2006) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 556 (1), pp. 146-157. 
  DOI: 10.1016/j.nima.2005.10.108
 55. Stach, S., Cwajna, J., Roskosz, S., Cybo, J.
  Multifractal description of fracture morphology: Quasi-3D analysis of fracture surface
  (2005) Materials Science- Poland, 23 (2), pp. 567-575. 
 56. Stach, S., Cybo, J., Cwajna, J., Roskosz, S.
  Multifractal description of fracture morphology. Full 3D analysis of a fracture surface
  (2005) Materials Science- Poland, 23 (2), pp. 577-584. 
 57. Stach, S., Cybo, J.
  Multifractal description of fracture morphology: Theoretical basis
  (2003) Materials Characterization, 51 (1), pp. 79-86. 
  DOI: 10.1016/j.matchar.2003.10.002
 58. Stach, S., Roskosz, S., Cybo, J., Cwajna, J.
  Multifractal description of fracture morphology: Investigation of the fractures of sintered carbides
  (2003) Materials Characterization, 51 (1), pp. 87-93. 
  DOI: 10.1016/j.matchar.2003.10.003
 59. Stach, S., Cybo, J., Chmiela, J.
  Fracture surface - Fractal or multifractal?
  (2001) Materials Characterization, 46 (2-3), pp. 163-167. 
  DOI: 10.1016/S1044-5803(01)00119-X